dilluns, 27 de maig de 2019

NOVA ORDRE DEL CONSELLER D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS DE 22 DE MAIG DE 2019, QUE REGULA EL FUNCIONAMENT DELS SERVEIS D'ORIENTACIÓ

Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 22 de maig de 2019 per la qual es regula el funcionament dels serveis d’orientació educativa, social i professional de les Illes Balears.
 
Aquesta Ordre, d'acord amb l'article 38 del Decret 39/2011, preveu regular els serveis d'orientació educativa, social i professional i estableix com a novetats pel que fa a l'estructura actual:

1r. La reordenació dels serveis d’orientació educativa, que s’han de coordinar tant en els aspectes administratius com en els tècnics des de la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa.

2r. L’organització, a l’educació infantil, dels equips d’atenció primerenca (EAP); als centres d’educació infantil i primària, de les unitats d’orientació educativa i psicopedagògica (UOEP), i a la resta d’ensenyaments (IES, CEPA i de règim especial), dels professionals dels serveis d’orientació educativa que s’han d’organitzar com a departaments d’orientació (DO).

3r. La creació d’equips especialitzats d’alta intensitat d’intervenció educativa per a l’atenció a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu, que intervenen des de l’educació infantil, fins a finalitzar l’educació obligatòria, i postobligatòria en centres sostinguts amb fons públics, els quals depenen orgànicament i tècnicament de la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa.

S’han de constituir els equips següents:

1. Equip d’Altes Capacitats Intel·lectuals (EACI).
2. Equip d’Alteració del Comportament (EAC).
3. Equip per a l’Avaluació i Intervenció de les Dificultats Socials i de la Comunicació i dels   
    Trastorns  del Neurodesenvolupament (EADISOC).
4. Equip per a la Intervenció amb l’Alumnat amb Dificultats Visuals (EADIVI).
5. Equip de Comunicació, Llenguatge i Aprenentatge (ECLA).
6. Altres equips que la Conselleria d’Educació i Universitat consideri.

Article 9
Concepte i estructura
 
S’entenen per serveis d’orientació educativa els integrats per professionals de l’àmbit educatiu, els quals s’organitzen en:

a) Equips d’atenció primerenca (EAP), que atenen alumnes de primer i segon cicle d’educació infantil, o de segon cicle d’educació infantil en aquells centres que només disposin d’aquesta etapa.

b) Unitats d’orientació educativa i psicopedagògica (UOEP), en els centres educatius d’infantil i primària, que és l’òrgan que integra el servei d’orientació a la plantilla orgànica del centre i és responsable de garantir la intervenció educativa, psicopedagògica i social de l’alumnat.

c) Equips d’orientació educativa i psicopedagògica (EOEP), que són els serveis d’orientació educatius, psicopedagògics i socials externs als centres educatius que han d’atendre a educació infantil i primària .

d) Departaments d’orientació (DO) educativa, social i professional als centres d’educació secundària i als centres d’educació de persones adultes.

e) Equips especialitzats (EE) per a l’assessorament dels centres educatius respecte de l’atenció als alumnes que, per l’especificitat de les seves necessitats, requereixen una intervenció d’alta intensitat i que actuen en l'àmbit de tots els centres educatius de les Illes Balears.


BOIB nº 70:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/70/1034854


AOIB

dimarts, 7 de maig de 2019

ZERO PANTALLES DE 0-3

Se’n parla molt, dels efectes negatius que causen les pantalles en el desenvolupament social i cognitiu dels nins petits. Experts afirmen que des dels 0 fins als tres anys, els nins no han de tenir cap contacte amb pantalles electròniques de cap tipus. Des del naixement fins als tres anys és quan es desenvolupa el vuitanta per cent del cervell dels nins i s’estableixen les connexions neuronals, segons els científics. 

Per això, recomanen que durant aquesta etapa els infants tenguin un contacte nul amb les pantalles i estimulin més la comunicació, l’experimentació i el contacte.

Comissió 0-3 (Manacor):
https://www.youtube.com/watch?v=FMTDRHxwEPw& list=PLNsy2XjuRvMbRuqs4oZRk48iarYqS4U2c

Pantallas: el 'monstruo' infantil (Ajuntament de Manacor)
https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2018/11/18/pantallas-monstruo-infantil/1366668.html

Articles:
https://elpais.com/sociedad/2019/03/20/actualidad/1553105010_527764.html?id_externo_rsoc=FB_CM
https://elpais.com/tecnologia/2019/01/27/actualidad/1548622827_861352.html
https://elpais.com/elpais/2017/06/23/ciencia/1498213275_166491.html?id_externo_rsoc=FB_CM

VIDEO:
https://video.fmad6-1.fna.fbcdn.net/v/t42.1790-2/19520867_1945049085742240_2051858833969512448_n.mp4?_nc_cat=107&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InN2ZV9zZCJ9&_nc_ht=video.fmad6-1.fna&oh=f53d80660d86613a4750a2838b15416c&oe=5CD1E1FA


AOIB

dimarts, 12 de març de 2019

dimecres, 16 de gener de 2019

VI Jornadas Estatales de Orientación Educativa y III Jornadas Andaluzas de Orientación Educativa


Els dies 9, 10 i 11 de novembre de 2018, es va celebrar a Còrdova les VI Jornades Estatals d'Orientació Educativa els continguts i debats han girat entorn de l'eix "Neurociència: El futur de l'Educació?".

Les ponències, totes elles presentades de forma molt didàctica i amena, han mostrat les aportacions i investigacions actuals que des de la neurociència s'estan fent al món de l'educació.

Enllaç conclusions de la Jornada:
https://www.copoe.org/images/Congresos-Copoe/Cordoba_2018_Conclusiones.pdf

Enllaç ponències (només per associats a l'AOIB):
https://drive.google.com/file/d/1STLnygrUe7iWYHTwBuTaXaKZMrB-KxH4/view?usp=sharing


AOIB