divendres, 1 de juny de 2012

Mesures urgents en material de Personal del Sector Públic

Estimats companys/es ja han començat a publicar normativa per reducció del dèficit públic del Sector Públic de la nostra comunitat autònoma.


D’acord amb això, aquest Decret llei és aplicable al personal següent:

a) Personal funcionari i laboral al servei de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

b) Personal docent no universitari i personal estatutari i laboral al servei
de la sanitat pública de les Illes Balears.

c) Personal al servei del sector públic instrumental, de conformitat amb el
que estableix la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

d) Personal al servei del Consell Consultiu de les Illes Balears i del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.

e) Personal al servei de l’Agència Tributària de les Illes Balears.


D’aquí a finals de curs, tindrem totes les entregues?