dimarts, 5 de setembre de 2017

INSTRUCCIONS DE FUNCIONAMENT DELS SERVEIS DE D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA PER AL CURS 2017-18INSTRUCCIONS DE FUNCIONAMENT DELS SERVEIS DE D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA AL SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA PER AL CURS 2017-18

S’han publicat les Instruccions pels EOEP pel curs 2017/2018, amb algunes novetats laborals que afecten al funcionament i a l’organització dels Equips d’Orientació Educativa i Psicopedagògica.

Decret d'Atenció a la Diversitat i l'Orientació Educativa (39/2011):
https://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS059795ZI167496&id=167496
Correcció d'errades Decret 39/2011:
http://boib.caib.es/pdf/2011078/mp20.pdf

Instruccions EOEP (Servei d'Orientació Educativa 2n Cile EI i EP):
http://www.caib.es/sites/diversitat/ca/serveis_orientacio/

Instruccions D.O. curs 2017/18:
http://www.caib.es/sites/diversitat/f/235806 
INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS CENTRES DEL PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT PÚBLICA PER AL CURS 2017-2018

Instruccions amb enllaços:

Decret pel qual s’estableix i regula la xarxa d’escoles infantils públiques i els serveis per a l’educació de la primera infància a Balears (131/2008):


Instruccions EAP curs 2017/18:
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST2745ZI235074&id=235074


AOIB