divendres, 9 de novembre de 2012

Avantprojecte de la llei reguladora de la convivència escolar i de l’autoritat del professorat dels centres educatius de les Illes Balears

Darrera actualització: 29/10/2012
La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha culminat la feina de redacció del primer esborrany de l’Avantprojecte de la Llei reguladora de la convivència escolar i de l’autoritat del professorat dels centres educatius de les Illes Balears. A partir d’ara, aquest document se sotmetrà a tràmit d’audiència i informació pública amb la finalitat que les corporacions, les entitats i els particulars que es considerin afectats puguin examinar el seu contingut i, si així ho troben convenient, presentar-hi les al·legacions pertinents en el termini de 15 dies hàbils.
Les al·legacions, que s’han d’adreçar al Conseller d’Educació, Cultura i Universitats, s’han de presentar al Registre de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats (carrer d’Alfons el Magnànim, 29, 1r, 07004 Palma) o en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992.

Esborrany: