diumenge, 21 d’abril de 2013

DECRET TRACTAMENT INTEGRAT DE LES LLENGÜES


Aprovat el Decret del tractament integrat de llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears (TIL).

Entre d'altres mesures: els alumnes.

Els alumnes d’educació infantil han de rebre ensenyament en les dues llengües oficials i s’han d’iniciar en la llengua estrangera a partir del segon cicle (3 anys). A primària, rebran l’ensenyament en les dues llengües oficials i en la estrangera. En aquesta etapa s’haurà d’impartir en cada una de les llengües oficials, com a mínim, una de les àrees que tenguin com a objecte d’aprenentatge les matemàtiques o el coneixement del medi natural, social i cultural. La resta d’hores lectives es repartiran de manera equilibrada entre les dues llengües oficials i la llengua estrangera. Els alumnes hauran de cursar un mínim de 4 hores en llengua estrangera en el primer i el segon cicle de primària, i un mínim de 5 hores en el tercer cicle.

A Educació Secundària Obligatòria (ESO) els alumnes rebran l’ensenyament en les tres llengües. A 1r, 2n i 3r d’ESO s’haurà d’impartir en cada una de les llengües oficials i la llengua estrangera, com a mínim, una de les matèries que tenguin com a objecte d’aprenentatge les matemàtiques, les ciències de la natura i les ciències socials. A 4t curs s’haurà d’impartir en cada una de les tres llengües, com a mínim, una de les matèries que tenguin com a objecte d’aprenentatge les matemàtiques, les ciències socials i la resta de les matèries obligatòries. El centre haurà d’oferir un mínim d’un 20% de la càrrega lectiva de la resta de matèries en cadascuna de les llengües oficials i en la estrangera.

A batxillerat els alumnes hauran de cursar en les llengües oficials i en la llengua estrangera, a cada curs, una o més matèries no lingüístiques del currículum.

Els alumnes dels nivells 1 i 2 de formació professional hauran de cursar un o més mòduls en cada una de les tres llengües. Pel que fa als ensenyaments de nivell 3, s’han d’impartir d’acord amb els currículums de cadascun dels cicles de les diverses famílies professionals.

Article 26
Atenció a la diversitat
  1.  L’atenció a la diversitat és un eix prioritari del model d’educació plurilingüe, que pretén oferir una educació de qualitat per a tots els alumnes, assegurant el tractament de les necessitats educatives específiques de cada alumne. Els plans d’atenció a la diversitat dels centres s’adaptaran al nou sistema de tractament integrat de llengües.
  2. Els alumnes provinents d’altres comunitats autònomes o altres països han de rebre l’atenció educativa necessària per garantir la seva incorporació al model d’educació plurilingüe de cada centre educatiu. Per tal d’assegurar la incorporació de tots els alumnes al model de tractament integrat de llengües, els centres educatius han de preveure mesures específiques de treball en cada una de les llengües oficials, destinades a l’adquisició de prou competència comunicativa dels alumnes nouvinguts que ho necessitin.
Dels professors
  1.  La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha de catalogar les places dels centres docents públics no universitaris d’acord amb el que s’estableix en l’article 23, sempre en coherència amb el projecte de tractament integrat de llengües pel qual opti cada centre educatiu.  
  2. El conseller d’Educació, Cultura i Universitats, mitjançant una ordre, ha de determinar el procediment de reconeixement als professors que imparteixin ensenyament no lingüístic en llengua estrangera, el qual s’ha de tenir en consideració en els concursos de mèrits d’àmbit autonòmic.
  3. La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha d’impulsar programes de formació en llengües estrangeres i en metodologia per a l’ensenyament en llengües estrangeres, procurant programes que facilitin l’accés a la formació dels docents i la conciliació de la vida labora i familiar.
  4. La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha de fomentar la investigació, la formació, l’experimentació i la innovació educatives, així com l’intercanvi dels materials didàctics, a fi de millorar la pràctica docent en relació amb el tractament integrat de les llengües.

Decret: