diumenge, 21 d’abril de 2013

CONVOCATÒRIA BORSA d'INTERINS, CURS 2013/201413. Terminis excepcionals per esmenar determinades causes d’exclusió i per acreditar el coneixement d’idiomes.

13.1. Els aspirants exclosos pel fet de no haver acreditat, en la forma que estableixin les convocatòries, un coneixement adequat de llengua catalana d’acord amb el que estableix el Decret 115/2001 o la formació pedagògica i didàctica a què es refereix l’article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006 poden esmenar aquestes causes d’exclusió entre l’1 de setembre de 2013 i el dia anterior al dia en què es publiqui la convocatòria d’aspirants a funcionaris interins docents per al curs 2014-2015.

13.2. L’efecte de l’esmena és el previst en el punt 12.5 d’aquest annex.

13.3. Des del 4 de maig fins al 12 de juliol de 2013, ambdós inclosos, es pot acreditar el coneixement d’idiomes necessari per ocupar les places en el perfil de les quals figura com a requisit un idioma obligatori. 

L’acreditació s’ha de fer presentant a la Direcció General de Recursos Humans algun dels documents següents:

a) El títol oficial del nivell B2 de l’idioma corresponent del MECRL (Marc europeu comú de referència per a a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües).

b) L’acreditació del coneixement de l’idioma corresponent expedida per la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat.

La presentació d’aquesta documentació en cap cas no implica que es modifiqui el barem de mèrits per a aquesta convocatòria. Tampoc no suposa la possibilitat d’ocupar places corresponents a especialitats no seleccionades en la sol·licitud ni l’esmena d’una causa d’exclusió per aquest motiu.

Convocatòria Borsa d’Interins: